XXI ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен білімнің ғасыры. Бар білімнің қайнар көзі – кітапхана. Н. Назарбаев


 

Великая степь в античных и византийских источниках [Текст]: сб. материалов : изд. 3-е, переработ. и допол. / сост. ред. А. Н. Гаркавца.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2019.- 1328, [2] с.

Настоящее издание представляет собой наиболее обширный на сегодня свод сведений античных и византийских источников о народах Евразийской степи и их соседях с ХІІ века до н. э. По ХV век н. э. Здесь в хронологическом порядке приведены выписки из свыше 500 сочинений 157 авторов – историков, географов, этнографов, писателей, филологов и государственных деятелей, писавших на греческом и латинском языках.

Гаркавец, А.

Codex Cumanicus [Текст]: Введение. Факсимиле и построчная транслитерация. Половецкие молитвы, гимны и загадки 13-14 вв. Транскрипция и пословный перевод. Латинский, персидский, куманский и немецкий словари и вкрапления из других языков / А. Гаркавец.- Алматы: Алматы-Болашақ, 2019.- 135, [1] с., в т.ч. 168 с. факсимиле.

В Кодексе представлены: самая ранняя в истории коллекция из 47 тюркских загадок и впервые переведенные на язык кыпчаков-куманов-половцев

«Десять Божьих Заповедей», фрагменты из «Книги притч» Соломона, Евангелия

Бодаубай, Б.

Тайна старой тетради [Текст]: роман / Б. Бодаубай; пер. с каз. Б. Момышулы.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2019.- 238, [2] с.

В романе раскрываются горестные и трагические события двадцатых и тридцатых годов, описывается острая классовая борьба, взлеты и падения, изломанные и разбитые судьбы, горе и страдания беззащитных, трагические ошибки и разочарования, связанные в острые сюжетные коллизии.

Абу Наср аль-Фараби

Собрание трудов в 7-ми томах [Текст]. Т. 7: Книга о разуме / Абу Наср аль- Фараби.- Алматы: RS ; Международный клуб Абая, 2019.- 206 с.- (Философия 1-21 вв. Мыслители мира).

К 1150-летию со дня рождения Абу Насра аль-Фараби

Абу Наср аль-Фараби

Собрание трудов в 7-ми томах [Текст]. Т. 5: Естественно-научные трактаты / Абу Наср аль-Фараби.- Алматы: RS ; Международный клуб Абая, 2019.- 358 с.- (Философия 1-21 вв. Мыслители мира).

К 1150-летию со дня рождения Абу Насра аль-Фараби

Байпаков, К. М.

Жетытобе. Курганы сакской знати в долине реки Талас [Текст] / К.М. Байпаков, Д.А. Воякин, М.К. Сейткалиев.- Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2019.- 183, [1] с.: ил.

В книге приводятся предварительные результаты материалов археологических раскопок двух больших курганов, исследованных в Жамбылской области ТОО «Археологическая экспертиза». Впервые в истории региона при исследовании курганного могильника был применен комплексный подход, сочетающий в себе как археологические, так и естественнонаучные методы исследования.

Кітапханаға келіңіздір, көріңіздер, оқыңыздар!

Құрастырған: А. Мукушова – Әулиекөл орталық

кітапханасының аға библиографы

 

Мәңгілік ел – Қазақстан = Вечная страна – Казахстан = Kazakhstan – eternal countru [Мәтін] : [фотоальбом]  / бас ред. Ж. Тойбай. - [Алматы]: Қазақ энциклопедиясы, [2019]. - 183, [1] б. : суретті.

«Мәңгілік ел - Қазақстан» фотоальбомы Қазақстан Республикасының жалпы сипаттамасын, табиғатының көзбен көріп, тамашалауға тұрарлық, туризмі дамыған көрікті жерлерін, айтулы тарихи орындарын, қысқаша экономикалық-саяси ахуалын көрсететін, сонымен қатар қазақ халқының өзіне тән ұлттық құндылықтары мен еңбек түрлерін, маусымдық қоныстарын, салт-дәстүрлерін, киімдері мен музыкалық аспаптарын,ойындарын, тағамдары мен қолөнер бұйымдарын, т.б. ерекшеліктерін, фотосуреттермен бірге таныстыратын басылым болып табылады.

 

 

 

 

Қамзабекұлы,  Д. Алаш арқауы [Мәтін] : [зерттеу мақалалар] / Д. Қамзабекұлы. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2018. - 406, [2] б.- (50 жыл Қазақ энциклопедиясы).

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор, алаштанушы Дихан Қамзабекұлының бұл жинағына елдік және мемлекетшілдік тарихымыздың айрықша кезеңі – Алашқа арқау болған құбылыстар, тұлғалар, ұйымдар, жиындар, ізденістер, оқиғалар туралы әр жылдары баспасөз бетінде жарияланған зерттеулері мен мақалалары еніп отыр.Кітап ұлт руханиятына ынтызар жалпы қауымға арналған

 

 

 

Салғараұлы, Қ. Қазына [Мәтін]: [ой-толғамдар, мақалалар] / Қ.Салғараұлы.- Алматы: Дәстүр, 2019.- 383, [1] б.

Белгілі ғалым-жазушы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының және [Күлтегін] сыйлығының иегері, Қазақстаның еңбек сіңірген қайраткері Қойшығара Салғараұлының бұл еңбегі қазақ халқының тарихын халықтың өз таным-түсінігі негізінде қайта пайымдаудың қажеттілігін , халықтың ауызша тарихының  деректерін жазба дереккөздерімен салыстыра зерделеу арқылы оқырманды шынайы төл тарихымен табыстыруға болатынын , жазба дереккөздерінде жоқ деректердің халықтың тілінде сақталып қалатынын жан-жақты дәлелдейді.

 

 

 

Айтбайұлы, Ө. Тілтірек [Мәтін]: [ой-толғамдар, мақалалар] / Ө. Айтбайұлы.- Алматы: Дәстүр, 2019.- 382, [2] б.

Академик Өмірзақ Айтбайұлының бұл кітабы да бар өмірін қасиетті ана тіліміздің тағдырына арнаған жан тебіренісі. Ол мәдениет ,қоғам қайраткерлері туралы сөз қозғаса да, білім, ғылым, өнер туралы толғанса да немесе автор туралы замандастары сөйлесе де қасиетті ана тіліміздің тағдыры тілге тиек етіледі.

 

 

 

Күмісбайұлы, Ш. Өмірдің соңғы бір сәті [Мәтін]: [повестер мен әңгімелер] / Ш. Күмісбайұлы.- Алматы: Алаш, 2018. – 383, [1] б.

Заман ағымына сай жазылған шығармалар өмір шындығын саралап, толғауы тоқсан толғақты мәселелерді тілге тиек етсе, әңгімелері де бүгінгі уақыттың бет-бедеріндегі сан қилы өмір белесіне жетелейді. Аз жазса да, саз жазатын қаламгердің шығармалары негізінде ауыл адамдарының қилы-қилы тағдырының күнгейі мен көлеңкесіне тоқталады.

 

 

 

Әбдішова, Ж. Өмір сүрсем... кеш емес [Мәтін]: [әңгімелер] / Ж. Әбдішова.- Алматы: Алаш, 2019. 351, [1] б.

Тақырыбы әр алуан, замандастарымыздың басынан өткен жай күйлері, тығырықтан шығар жол іздеген сәттері шынайы, нанымды бейнелеген. Негізі кейіпкерлері – әйелдер. Көлемі жағынан қысқа жазылған әңгімелерінің қай-қайсысы да жүрекке жол тауып, оқырманын селқос қалдырмайды, еліктеріп, тартымды оқылады, тілі шұрайлы, көркем.

 

 

Сулейманов, Г. Г. Учитель [Текст]:  / [о Первом секретаре Семиозерного райкома Компартии  Казахстана Тургумбаеве] / Г.Г. Сулейманов.- Костанай: Костанайский печатный двор, 2017.- 308, [4] с. -8 с. фото.

Молодежь почти ничего не знает о социалистическом прошлом нашей страны. В книге сделаны робкие попытки сравнить прошедшую эпоху и наше время сугубо с экономической точки зрения  – основные показатели экономического развития двух периодов времени – ведь [все познается в сравнении]. Но показатели свершали люди,а людьми руководители неординарные представители рода человеческого. Об одном из них, легендаром  Директоре совхоза, непобедимом Первом секретаре Семиозерного райкома Компартии Казахстана и повествуется в этой книге

 

 

Досанов, С. Хранители сокровенного [Текст]: [документальная и художественная проза] / С. Досанов.- Алматы: Баспа, 2019. – 383, [1] с.

Двадцатипятилетний исторический путь, пройденный нашей страной за годы независимости, преодолен только благодаря силе и мощи созидательного труда народа Казахстана под мудрым руководством Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Как преодолевались многие трудности на этом пути, какие усилия предпринимались и воплощались для реализации поставленных задач в различных сферах нашей жизни, размышления автора в предлагаемой широкому кругу читателей книге.

 

 

Религия и традиции [Текст]: по инициативе Верховного муфтия Ержан қажы Малғажаұлы. Ч. 1 / рук. Проекта О. Серикбай , подгот. С. Ибадуллаев. - Алматы, 2018. - 207, [1] б.

Религия и традиции играют важную роль в становлении каждой нации. Обычаи и традиции казахского народа тесно связаны с мусульманством. В этой книге рассказывается о взаимосвязи между религией и национальными ценностями. Книга предназначена для широкого круга читателей.

 

 

 

Қалдырған ізің мәңгілік / құраст. Қ. Қорғанов. - [Қостанай]: [Шапақ], [2018].- 327, [1] с. : суретті. 

Кітап тәуел­сіздігіміздің ширек ғасырында бі­лім беру саласындағы қол жеткен жетістіктер, білім беруде үздік әдістемелерін қалыптастырған із­денімпаз ұстаздар мен мектебінің мерейін үстем еткен дарынды шәкірт­тер жөнінде сыр шертеді. «Өткен ғасырдың 40-шы жылдары өмірге келген біздер ұстаз дегенде биязы да кішіпейіл, жүзінен мейірім шуағы төгілген, үстіндегі көнетоз киіміне шаң жуытпайтын, қашан көрсең де дауыс көтеріп сөйлемейтін, бар ынта-ықыласы шәкірт санасына білім құйсам дейтін, үнемі білсем, үйренсем деп ізденіп жүретін білімді де қарапайым жан көз алдымызға елестейді», деп жазады кітапты құрастырушы қазақ журналистикасының ардагері Қажи Қорғанов.

 

Абдуллаев, Ч. В ожидании апокалипсиса [Текст] / Ч. Абдуллаев. - Москва: ЭКСМО, 2019.  -  318, [2] с.- (Абдуллаев.   (Мастер криминальных тайн).

Разведка – это искусство. Эксперт-аналитик Дронго владее им в совершенстве. Вояж на Западной Европенего не развлечение, а опасная, изнурительная работа. «Законсервированные» агенты, ликвидаторы, связники, контрразведчики – вот с кем приходится иметь ему дело. И никто не подозревает о той цели, на которую направлен Дронго и поразить которую он должен любой ценой.

 

Александрова, Н. Гребень Маты Хари [Текст] / Н. Александрова. - 

 Москва: ЭКСМО, 2019. - 318, [2] с. - (Артефакт  Детектив).

Чтобы не ночевать на улице, сбежавшая от гражданского мужа Маша Хорькова берет у подруги ключи от пустующей квартиры ее родственницы. Но вместо ожидаемого уюта и спокойствия ее встречает кошмар – девушка обнаруживает в шкафу труп неизвестного, а в его бумажнике – фотографию, на которой запечатлен этот мужчина и… она сама! Переместившись ночевать в сомнительный отель, Маша ввязывается в криминальную историю, переплетенную с судьбой известной экзотической танцовщицы Маты Хари. По легенде, ей принадлежал гребень, обладающий таинственной силой…

Арсеньева, Е. Виновница страстей [Текст]: [роман] / Арсеньева.- Москва: ЭКСМО,   2019. - 384 с.  Ох, что натворила  Аглая, согласившись заменить подругу Наташу на бале-маскараде! Бедная дворянская девушка, из милости взятая в дом графом Игнатьевым, влюбилась в жениха его дочери Наташи! Да, гусар Лев Каменский, только один раз протанцевав со своей невестой, лицо которой было спрятано под маской, понял, что влюбился в девушку, на брак с которой согласился только по расчету. И теперь искал ее повсюду, не в силах забыть блеск глаз, голос и ту страсть, что пронзила тогда обоих. А красавица Аглая страдала от своей любви, не желая расстроить счастье подруги. До тех пор, пока девушка и гусар не встретились на войне с французскими захватчиками…  
   

 

         

 

Володарская, О.  То ли ангел, то ли бес [Текст]: [роман] / О.  Володарская. - Москва: ЭКСМО, 2019.- 314, [2]  - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской).

Прозвище Аллигатор очень соответствовало ему. Ведь он был таким же опасным и уродливым. Все лицо этого бойца смешанных единоборств было покрыто татуировками. Конечно же, такого, как он, никто не хотел встретить на темной улице. Когда-то он носил имя Андрей. Когда-то у него была семья. Но, увы, он не мог быть обычным. С самого начала он не был обычным ребенком, а был исчадие ада. Прошло время. Мальчик вырос, стал спортсменом. А после он отбился от своей семьи. Но о своей матери он никогда не забывал…

 

 

 

 

Данилова А. Неаполитанская кошка {Текст}  / Данилова А. - Москва: ЭКСМО, 2019.- 320 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой)

Семь лет назад Зоя Валентинова потеряла самого близкого человека — ее муж Алекс бесследно исчез на дороге, оставив после себя лишь окровавленную кроссовку. Она почти смирилась с участью вдовы, долгие годы оплакивая любимого. Пока одним несчастным утром соседка не показала ей видео из Интернета: простой прохожий из Неаполя кормит на набережной кошек. Пораженная, Зоя узнала в нем своего Алекса! Это был он. Ошибки быть не могло. И вот, бросив свои розы и огород, Зоя отправляется в Неаполь. Здесь, в этом райском месте, обернувшемся для нее настоящим адом, городом, где разбились все ее надежды и мечты, Зоя оказалась втянута в чудовищное преступление международного масштаба…

 

 

 

 

Вишневский Я. Л. Все мои женщины  Пробуждение  {Текст} / Вишневский Я. Л.; пер. с пол. М. Тогобецкой. - Москва: АСТ, 2017. - 511, [1] с.

Мужчина средних лет открывает глаза и видит лишь белые стены больничной палаты. Из его жизни выпали последние полгода, пока он лежал в коме. Последнее воспоминание – вокзальная площадь небольшого голландского городка Апельдорн. Сиделка Лоренция была рядом с больным на протяжении всего времени. Она рассказывает математику, что его палата никогда не пустовала: изо дня в день здесь бывали посетительницы в лице дочери, бывших любовниц и знакомых. Все они старались подарить этому человеку маленькую долю своей заботы, но слезы из девичьих глаз то и дело лились на белую простыню. Мужчина вовсе не заинтересован в последующих встречах с этими женщинами, ведь та, которая близка его сердцу, не напоминала о себе. Математик переосмысливает свою жизнь и мечтает начать все сначала.

 

 

 

Михайлова Е. По осколкам разбитого зеркала: [сб. рассказов] / Михайлова Е. - Москва: Эксмо, 2019. - 320 с. - (Детектив - событие)

Екатерина, как девчонка, влюбилась в классного парня по имени Егор. Но шансов у нее нет никаких. К тому же, он женат и имеет дочку. Его полностью устраивает семейнаяжизньи ни о каких отношениях он и слышать не желает. Даже если это будет самая красивая в мире девушка.Лиля молодой адвокат. Ее карьера только-только начинается. И, как ни странно, девушка согласилась вести дело, которое, мягко говоря, заранее казалось проигрышным. И ко всему прочему упрямо тянуло вниз Лилю по карьерной лестнице. Елена, не подумав, как следует согласилась на предложенную ей помощь человека, которого она видела впервые. И теперь незнакомец всеми правдами и неправдами требует вернуть должок. И превращает жизнь Лены в настоящий ад.

 

 

 

 

Зверев С. Палачи и герои: роман / Зверев С. - Москва: ЭКСМО, 2018. - 318, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)

Конец Великой Отечественной войны. На Западной Украине орудуют банды оголтелых националистов. Направляемые немецкими спецслужбами, они уничтожают мирное население, жгут дома, рыщут по лесам в поиске партизан. Активнее других действует шайка ярого бандеровца по кличке Дантист. Непримиримый враг советской власти, он воюет с ней всю свою жизнь. На ликвидацию опасного врага направляется отряд капитана Ивана Вильковского. Оперативник понимает, что в открытую Дантиста не взять. Тогда он разрабатывает операцию, в которой в качестве наживки решает использовать одного из близких соратников бандита…

 

 

 

 

Зверев С. Бронебойный экипаж: роман / Зверев С. - Москва: ЭКСМО, 2018. - 288 с. Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Один из плацдармов удерживает сводный механизированный корпус, в котором сражается экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта Алексея Соколова. В самый разгар боев танкисты получают задание: в составе оперативной группы захватить и удержать населенный пункт, в окрестностях которого разведчики будут искать пропавшие советские реактивные снаряды с секретным топливом. Соколов понимает: чтобы выполнить приказ, рассчитывать надо не только на крепкую броню и могучее орудие, но и на проверенную солдатскую смекалку…

 

 

 

Колычев В. Ветеран бандитских войн {Текст}  / Колычев В. - Москва: ЭКСМО, 2015. - 348, [4] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)

Когда-то давно друзья Яша и Глеб дали слово, что их подруга Олеся будет жить лучше самых избалованных и капризных любовниц. Но взрослая жизнь рассудила иначе. Глеб стал известным спортсменом. Он при деньгах, по-прежнему любит Олесю и хочет сделать ее своей королевой. А вот Яша уже не витает в облаках. Расчетливый майор полиции, он привык брать то, что нравится. Олеся стала богатой вдовой, нуждающейся в защите от местных рэкетиров — чем не пара Яше? И вот, когда бывшие друзья были уже в шаге от своей цели, судьба свела их в смертельной схватке за единственное освободившееся место под солнцем…

 

 

 

 

Корецкий Д. "Сандал", которого не было: [Текст] / Корецкий Д., Текалов И. - Москва: АСТ, 2019.- 382, [2] с.

2005 год, Северный Кавказ. Специальная оперативно-боевая группа «Сандал», выполнив задание по уничтожению незаконных вооруженных формирований, возвращается к месту базирования. Однако вертолет сбит, в живых осталось только несколько человек.Тем временем изменения в политической обстановке заставляют Центр отказаться от признания наличия «Сандала»: старый командир увольняется и погибает при таинственных обстоятельствах, а новый выполняет приказ и уничтожает все документы, тем более что группа считается погибшей. Выжившие бойцы, с «легендами» вместо биографий, оказываются вне закона. Федеральные силы считают их боевиками, боевики – наоборот. Они вынуждены действовать по обстановке и в горах Кавказа пытаются отыскать имеющий большую ценность древний кинжал ассасинов… Единственный человек, отказывающийся забыть про группу, – подполковник Нижегородцев, который прикрывал «Сандал» во время боевых действий. Удастся ли ему вернуть забытых героев на свое место в жизни, а им найти древний артефакт?

 

 

 

Леонов Н.  Доза для тигра  {Текст} / Леонов Н., Макеев А. - Москва: ЭКСМО, 2018. - 382, [2] с. - (Черная кошка)

Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое старейшей детективной серии. За 25 лет вышло около 200 томов тиражом десятки миллионов экземпляров.Расследуя  делонаркоторговцев, полковник МВД Гуров выходит на бродячий цирк, расположившийся на краю города. По заявлению свидетелей, там жестоко обращаются с дикими животными, добавляя в их рацион наркотики. После этого хищники становятся покорными и нечувствительными к боли. Гуров понимает, что кочующее шапито – это еще и очень удобный способ хранения и транспортировки смертельного зелья. Сыщик решает поближе познакомиться с жизнью артистов. Он идет на ближайшее цирковое шоу и попадает в самую гущу событий. Страшные предположения полковника подтверждаются прямо перед началом представления…

 

 

 

Литвинова А. Грехи отцов отпустят дети: [Текст] / Литвинова А., Литвинов С. - Москва: ЭКСМО, 2019. - 314, [6] с.

В один элитный поселок под Москвой живут братья Кирсановы – крупный чиновник Павел Петрович и модный художник Николай Петрович. К Николаю после обучения приезжает его сын Аркадий со своим приятелем по имени Женькой. Его знакомство С Павлом сразу не задалось. Разные характеры, взгляды на жизнь. А незадолго до своего дня рождения Павел кончает жизнь самоубийством.За дело берется детектив Павел Синичкин. Но как позже оказалось смерть Павла Петровича не единственная в этом роскошном доме.

 

 

 

 

 

Мартова Л. Когда исчезнет эхо: роман {Текст}  / Мартова Л. - Москва: ЭКСМО, 2019. - 320 с.

Убийство не имеет срока давности. Спустя тридцать лет преступление, потрясшее деревню Сазоново, вновь настигло его соучастников. Их преследуют призраки, пугают старые подвалы и хлам на заброшенных чердаках, не дают покоя потерянные сокровища. Из прошлого являются люди, считавшиеся умершими, счастливые, невредимые и ныне живущие в Италии. И в центре всех этих событий оказывается ни в чем не повинная Юля Асмолова, художница, поссорившаяся с любимым мужем Олегом. Она подозрительно дешево купила зловещий дом на краю деревни и обнаружила дневник утопившейся девушки, в котором скрыта какая-то тайна…

 

 

 

 

Метлицкая М. Прощальная гастроль: {Текст}  / Метлицкая М. - Москва: Эксмо, 2019. - 448 с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)

«…Продавщица Зинаида из близлежащего гастронома – стерва такая, что терялись и генералы, и ее коллеги-продавцы – с такими жесоломенными«халами» на головах и красными перстнями на огромных руках. Он всегда этому удивлялся. Зинаида эта была дьяволом, всемирным злом: хамка, истеричка и, безусловно, воровка. Причем воровка наглая, циничная, не боящаяся ничего и никого. А вот с его женой, улыбчивой и уступчивой, она замолкала. Останавливалась в секунду, вмиг, едва заметив Зою возле прилавка.Пыталась даже улыбнуться. Улыбка, конечно, скорее напоминала крокодилий оскал, но она улыбалась! Кивала и улыбалась…»Произведение относится к жанру Современная русская литература. Оно было опубликовано в 2017 году издательством Эксмо.

 

 

 

 

Тополь Э. Юность Жаботинского {Текст}  / Тополь Э. - Москва: АСТ, 2019. - 352 с. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя)

Его называли еврейским Гарибальди, пророком, будущим соколом русской литературы, а также «Владимиром Гитлером», ревизионистом, беспочвенным мечтателем и т.д. А он стал одним из основных создателей Государства Израиль и его армии. Исторический роман «Юность Жаботинского» рассказывает о ярком конфликте любви и вожделения с призванием и миссией, о юноше, который в двадцатилетнем возрасте решил повернуть вспять весь ход мировой истории, вернуть в Палестину миллионы евреев и возродить еврейское государство Эрэц-Израиль… 

 

 

 

 

Трауб М. Миллиграммы счастья {Текст}  / Трауб М.- Москва: ЭКСМО, 2018. - 320 с. - (Проза Маши Трауб)

Эта книга – о самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь – смешные заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник сумбурный, таково свойство памяти. Он – о счастье быть матерью, женой и дочерью.

 

Сулейманов, Г. Г. Учитель  [о Первом секретаре Семиозерного райкома Компартии  Казахстана Тургумбаеве] / Г.Г. Сулейманов.- Костанай: Костанайский печатный двор, 2017.- 308, [4] с. -8 с. фото.

Молодежь почти ничего не знает о социалистическом прошлом нашей страны. В книге сделаны робкие попытки сравнить прошедшую эпоху и наше время сугубо с экономической точки зрения  – основные показатели экономического развития двух периодов времени – ведь [все познается в сравнении]. Но показатели свершали люди,а людьми руководители неординарные представители рода человеческого. Об одном из них, легендаром  Директоре совхоза, непобедимом Первом секретаре Семиозерного райкома Компартии Казахстана и повествуется в этой книге.

Досанов, С. Хранители сокровенного [документальная и художественная проза] / С. Досанов.- Алматы: Баспа, 2019. – 383, [1] с.

Двадцатипятилетний исторический путь, пройденный нашей страной за годы независимости, преодолен только благодаря силе и мощи созидательного труда народа Казахстана под мудрым руководством Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Как преодолевались многие трудности на этом пути, какие усилия предпринимались и воплощались для реализации поставленных задач в различных сферах нашей жизни, размышления автора в предлагаемой широкому кругу читателей книге.

Религия и традиции по инициативе Верховного муфтия Ержан қажы Малғажаұлы. Ч. 1 / рук. Проекта О. Серикбай , подгот. С. Ибадуллаев. - Алматы, 2018. - 207, [1] б.

Религия и традиции играют важную роль в становлении каждой нации. Обычаи и традиции казахского народа тесно связаны с мусульманством. В этой книге рассказывается о взаимосвязи между религией и национальными ценностями. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Абдуллаев, Ч. В ожидании апокалипсиса  Ч. Абдуллаев. - Москва: ЭКСМО, 2019.  -  318, [2] с.- (Абдуллаев.   (Мастер криминальных тайн).

Разведка – это искусство. Эксперт-аналитик Дронго владее им в совершенстве. Вояж на Западной Европенего не развлечение, а опасная, изнурительная работа. «Законсервированные» агенты, ликвидаторы, связники, контрразведчики – вот с кем приходится иметь ему дело. И никто не подозревает о той цели, на которую направлен Дронго и поразить которую он должен любой ценой.

Александрова, Н. Гребень Маты Хари Н. Александрова.  Москва: ЭКСМО, 2019. - 318, [2] с. - (Артефакт  Детектив)

Чтобы не ночевать на улице, сбежавшая от гражданского мужа Маша Хорькова берет у подруги ключи от пустующей квартиры ее родственницы. Но вместо ожидаемого уюта и спокойствия ее встречает кошмар – девушка обнаруживает в шкафу труп неизвестного, а в его бумажнике – фотографию, на которой запечатлен этот мужчина и… она сама! Переместившись ночевать в сомнительный отель, Маша ввязывается в криминальную историю, переплетенную с судьбой известной экзотической танцовщицы Маты Хари. По легенде, ей принадлежал гребень, обладающий таинственной силой…

Арсеньева, Е. Виновница страстей [роман] / Арсеньева.- Москва: ЭКСМО, 2019. - 384 с. 

Ох, что натворила  Аглая, согласившись заменить подругу Наташу на бале-маскараде! Бедная дворянская девушка, из милости взятая в дом графом Игнатьевым, влюбилась в жениха его дочери Наташи! Да, гусар Лев Каменский, только один раз протанцевав со своей невестой, лицо которой было спрятано под маской, понял, что влюбился в девушку, на брак с которой согласился только по расчету. И теперь искал ее повсюду, не в силах забыть блеск глаз, голос и ту страсть, что пронзила тогда обоих. А красавица Аглая страдала от своей любви, не желая расстроить счастье подруги. До тех пор, пока девушка и гусар не встретились на войне с французскими захватчиками…  

Володарская, О.  То ли ангел, то ли бес [роман] / О.  Володарская. - Москва: ЭКСМО, 2019.- 314, [2]  - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской).

Прозвище Аллигатор очень соответствовало ему. Ведь он был таким же опасным и уродливым. Все лицо этого бойца смешанных единоборств было покрыто татуировками. Конечно же, такого, как он, никто не хотел встретить на темной улице. Когда-то он носил имя Андрей. Когда-то у него была семья. Но, увы, он не мог быть обычным. С самого начала он не был обычным ребенком, а был исчадие ада. Прошло время. Мальчик вырос, стал спортсменом. А после он отбился от своей семьи. Но о своей матери он никогда не забывал…

Данилова А. Неаполитанская кошка  Данилова А. - Москва: ЭКСМО, 2019.- 320 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой)

Семь лет назад Зоя Валентинова потеряла самого близкого человека — ее муж Алекс бесследно исчез на дороге, оставив после себя лишь окровавленную кроссовку. Она почти смирилась с участью вдовы, долгие годы оплакивая любимого. Пока одним несчастным утром соседка не показала ей видео из Интернета: простой прохожий из Неаполя кормит на набережной кошек. Пораженная, Зоя узнала в нем своего Алекса! Это был он. Ошибки быть не могло. И вот, бросив свои розы и огород, Зоя отправляется в Неаполь. Здесь, в этом райском месте, обернувшемся для нее настоящим адом, городом, где разбились все ее надежды и мечты, Зоя оказалась втянута в чудовищное преступление международного масштаба…

Вишневский Я. Л. Все мои женщины  Пробуждение  Вишневский Я. Л.; пер. с пол. М. Тогобецкой. - Москва: АСТ, 2017. - 511, [1] с.

Мужчина средних лет открывает глаза и видит лишь белые стены больничной палаты. Из его жизни выпали последние полгода, пока он лежал в коме. Последнее воспоминание – вокзальная площадь небольшого голландского городка Апельдорн. Сиделка Лоренция была рядом с больным на протяжении всего времени. Она рассказывает математику, что его палата никогда не пустовала: изо дня в день здесь бывали посетительницы в лице дочери, бывших любовниц и знакомых. Все они старались подарить этому человеку маленькую долю своей заботы, но слезы из девичьих глаз то и дело лились на белую простыню. Мужчина вовсе не заинтересован в последующих встречах с этими женщинами, ведь та, которая близка его сердцу, не напоминала о себе. Математик переосмысливает свою жизнь и мечтает начать все сначала. 

 

Михайлова Е. По осколкам разбитого зеркала: [сб. рассказов] / Михайлова Е. - Москва: Эксмо, 2019. - 320 с. - (Детектив - событие)

Екатерина, как девчонка, влюбилась в классного парня по имени Егор. Но шансов у нее нет никаких. К тому же, он женат и имеет дочку. Его полностью устраивает семейнаяжизньи ни о каких отношениях он и слышать не желает. Даже если это будет самая красивая в мире девушка.Лиля молодой адвокат. Ее карьера только-только начинается. И, как ни странно, девушка согласилась вести дело, которое, мягко говоря, заранее казалось проигрышным. И ко всему прочему упрямо тянуло вниз Лилю по карьерной лестнице. Елена, не подумав, как следует согласилась на предложенную ей помощь человека, которого она видела впервые. И теперь незнакомец всеми правдами и неправдами требует вернуть должок. И превращает жизнь Лены в настоящий ад. 

   

Зверев С. Палачи и герои: роман / Зверев С. - Москва: ЭКСМО, 2018. - 318, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)

Конец Великой Отечественной войны. На Западной Украине орудуют банды оголтелых националистов. Направляемые немецкими спецслужбами, они уничтожают мирное население, жгут дома, рыщут по лесам в поиске партизан. Активнее других действует шайка ярого бандеровца по кличке Дантист. Непримиримый враг советской власти, он воюет с ней всю свою жизнь. На ликвидацию опасного врага направляется отряд капитана Ивана Вильковского. Оперативник понимает, что в открытую Дантиста не взять. Тогда он разрабатывает операцию, в которой в качестве наживки решает использовать одного из близких соратников бандита… 

   

Зверев С. Бронебойный экипаж: роман / Зверев С. - Москва: ЭКСМО, 2018. - 288 с.

Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Один из плацдармов удерживает сводный механизированный корпус, в котором сражается экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта Алексея Соколова. В самый разгар боев танкисты получают задание: в составе оперативной группы захватить и удержать населенный пункт, в окрестностях которого разведчики будут искать пропавшие советские реактивные снаряды с секретным топливом. Соколов понимает: чтобы выполнить приказ, рассчитывать надо не только на крепкую броню и могучее орудие, но и на проверенную солдатскую смекалку… 

   

Колычев В. Ветеран бандитских войн Колычев В. - Москва: ЭКСМО, 2015. - 348, [4] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)

Когда-то давно друзья Яша и Глеб дали слово, что их подруга Олеся будет жить лучше самых избалованных и капризных любовниц. Но взрослая жизнь рассудила иначе. Глеб стал известным спортсменом. Он при деньгах, по-прежнему любит Олесю и хочет сделать ее своей королевой. А вот Яша уже не витает в облаках. Расчетливый майор полиции, он привык брать то, что нравится. Олеся стала богатой вдовой, нуждающейся в защите от местных рэкетиров — чем не пара Яше? И вот, когда бывшие друзья были уже в шаге от своей цели, судьба свела их в смертельной схватке за единственное освободившееся место под солнцем… 

 

Корецкий Д. "Сандал", которого не было: Корецкий Д., Текалов И. - Москва: АСТ, 2019.- 382, [2] с.

2005 год, Северный Кавказ. Специальная оперативно-боевая группа «Сандал», выполнив задание по уничтожению незаконных вооруженных формирований, возвращается к месту базирования. Однако вертолет сбит, в живых осталось только несколько человек.Тем временем изменения в политической обстановке заставляют Центр отказаться от признания наличия «Сандала»: старый командир увольняется и погибает при таинственных обстоятельствах, а новый выполняет приказ и уничтожает все документы, тем более что группа считается погибшей. Выжившие бойцы, с «легендами» вместо биографий, оказываются вне закона. Федеральные силы считают их боевиками, боевики – наоборот. Они вынуждены действовать по обстановке и в горах Кавказа пытаются отыскать имеющий большую ценность древний кинжал ассасинов… Единственный человек, отказывающийся забыть про группу, – подполковник Нижегородцев, который прикрывал «Сандал» во время боевых действий. Удастся ли ему вернуть забытых героев на свое место в жизни, а им найти древний артефакт?

Леонов Н.  Доза для тигра   Леонов Н., Макеев А. - Москва: ЭКСМО, 2018. - 382, [2] с. - (Черная кошка)

Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое старейшей детективной серии. За 25 лет вышло около 200 томов тиражом десятки миллионов экземпляров.Расследуя  делонаркоторговцев, полковник МВД Гуров выходит на бродячий цирк, расположившийся на краю города. По заявлению свидетелей, там жестоко обращаются с дикими животными, добавляя в их рацион наркотики. После этого хищники становятся покорными и нечувствительными к боли. Гуров понимает, что кочующее шапито – это еще и очень удобный способ хранения и транспортировки смертельного зелья. Сыщик решает поближе познакомиться с жизнью артистов. Он идет на ближайшее цирковое шоу и попадает в самую гущу событий. Страшные предположения полковника подтверждаются прямо перед началом представления… 

Литвинова А. Грехи отцов отпустят дети: Литвинова А., Литвинов С. - Москва: ЭКСМО, 2019. - 314, [6] с.

В один элитный поселок под Москвой живут братья Кирсановы – крупный чиновник Павел Петрович и модный художник Николай Петрович. К Николаю после обучения приезжает его сын Аркадий со своим приятелем по имени Женькой. Его знакомство С Павлом сразу не задалось. Разные характеры, взгляды на жизнь. А незадолго до своего дня рождения Павел кончает жизнь самоубийством.За дело берется детектив Павел Синичкин. Но как позже оказалось смерть Павла Петровича не единственная в этом роскошном доме.

Мартова Л. Когда исчезнет эхо: роман Мартова Л. - Москва: ЭКСМО, 2019. - 320 с.

Убийство не имеет срока давности. Спустя тридцать лет преступление, потрясшее деревню Сазоново, вновь настигло его соучастников. Их преследуют призраки, пугают старые подвалы и хлам на заброшенных чердаках, не дают покоя потерянные сокровища. Из прошлого являются люди, считавшиеся умершими, счастливые, невредимые и ныне живущие в Италии. И в центре всех этих событий оказывается ни в чем не повинная Юля Асмолова, художница, поссорившаяся с любимым мужем Олегом. Она подозрительно дешево купила зловещий дом на краю деревни и обнаружила дневник утопившейся девушки, в котором скрыта какая-то тайна…

Метлицкая М. Прощальная гастроль: Метлицкая М. - Москва: Эксмо, 2019. - 448 с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)

«…Продавщица Зинаида из близлежащего гастронома – стерва такая, что терялись и генералы, и ее коллеги-продавцы – с такими жесоломенными«халами» на головах и красными перстнями на огромных руках. Он всегда этому удивлялся. Зинаида эта была дьяволом, всемирным злом: хамка, истеричка и, безусловно, воровка. Причем воровка наглая, циничная, не боящаяся ничего и никого. А вот с его женой, улыбчивой и уступчивой, она замолкала. Останавливалась в секунду, вмиг, едва заметив Зою возле прилавка.Пыталась даже улыбнуться. Улыбка, конечно, скорее напоминала крокодилий оскал, но она улыбалась! Кивала и улыбалась…»Произведение относится к жанру Современная русская литература. Оно было опубликовано в 2017 году издательством Эксмо. 

Тополь Э. Юность Жаботинского Тополь Э. - Москва: АСТ, 2019. - 352 с. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя)

Его называли еврейским Гарибальди, пророком, будущим соколом русской литературы, а также «Владимиром Гитлером», ревизионистом, беспочвенным мечтателем и т.д. А он стал одним из основных создателей Государства Израиль и его армии. Исторический роман «Юность Жаботинского» рассказывает о ярком конфликте любви и вожделения с призванием и миссией, о юноше, который в двадцатилетнем возрасте решил повернуть вспять весь ход мировой истории, вернуть в Палестину миллионы евреев и возродить еврейское государство Эрэц-Израиль…  

Трауб М. Миллиграммы счастья Трауб М.- Москва: ЭКСМО, 2018. - 320 с. - (Проза Маши Трауб)

Эта книга – о самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь – смешные заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник сумбурный, таково свойство памяти. Он – о счастье быть матерью, женой и дочерью. 

 

 

             Кітапханаға келіңіздер, көріңіздер, оқыныздар!